خرید کتاب مدل سازی تصادفی در برنامه ریزی تولید: روش های بهبود و تحقیق در مورد رفتار سیستم تولید

[ad_1]

الكساندر هوبل مدل هایی را برای برنامه ریزی تولید تولید كرده و معیارهای عملکرد را برای بررسی رفتار سیستم تولید تجزیه و تحلیل می كند. با در نظر گرفتن عدم اطمینان از زمان سرب و زمان پردازش مورد نیاز مشتری و پیچیدگی فزاینده مدل های تولید چند دستگاه و چند محصول ، در ادبیات موجود گسترش می یابد. نتایج از یک طرف ، یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای تعیین ظرفیت و توسعه بیشتر روش برنامه ریزی تولید Conwip است. از طرف دیگر ، نویسنده شدت JIT را توسعه داده و از نظر تحلیلی تأثیر قوانین زمان بندی بر زمان چرخه تولید را اثبات می کند.

[ad_2]

read more