خرید کتاب مدل سازی جو بالایی سیارات فراخورشیدی غول گازی تحت تابش ستاره های کم جرم:

[ad_1]

این پایان نامه دکتری جزئیات توسعه مدل جدید یونوسفر یک بعدی را برای توصیف جو بالایی گیاهان غول فراخورشیدی ارائه می دهد. جو بالایی مشتری های داغ تحت شرایط شدید تشعشعی است که می تواند منجر به پرواز سریع از جو شود. ترکیب و ساختار جوهای فوقانی این سیارات تحت تأثیر تابش پرانرژی ستاره اصلی قرار دارد. ماهیت این انتشارها به نوع و سن ستاره بستگی دارد ، که آنها را به عوامل مهمی برای درک رفتار جوهای خارج سیاره تبدیل می کند.

[ad_2]

read more