خرید کتاب مدل سازی چند متغیره سری زمانی اقتصادی غیر ثابت:

[ad_1]

قبل از بحث در مورد ادغام ، این کتاب سری های سنتی را در زمینه داده های ثابت ، با تمرکز بر مدل های چند متغیره بررسی می کند. نویسندگان با در نظر گرفتن تنظیمات کوچک نمونه ، نوسانات و تأثیر دستورات مختلف ادغام ، یک مطالعه دقیق و جامع از پاسخ های ضربه ای و پیش بینی را در یک زمینه ثابت و غیر ثابت ارائه می دهند. مدلهای انتظار همراه با روشهای جایگزین مانند تجزیه و تحلیل طیف منفرد (SSA) ، فیلتر کالمن و سریهای زمانی ساختاری در نظر گرفته می شوند که همگی در رابطه با تلفیق است. Burke ، Hunter و Kanepa با استفاده از روشهای معادله ای واحد برای توسعه مباحث و به عنوان نمونه هایی از مفهوم همگرایی ، ادبیات گسترده ای را که دانشجویان و اقتصاددانان تحصیلات تکمیلی با آن روبرو هستند ، راهنمایی و راهنمایی می کنند.

[ad_2]

read more