خرید کتاب مدیریت استراتژیک تو رفتگی در بازار: یک ساختار مدل

[ad_1]

Gorazd Okvirk یک مدل جامع برای مدیریت استراتژیک بازارهای خاص ایجاد می کند و زمینه ای برای ساختن تئوری مدیریت استراتژیک بازارهای ویژه فراهم می کند. بر اساس وضعیت فعلی تحقیق در مورد یک موضوع خاص در زمینه مدیریت استراتژیک ، بسیاری از انواع خاص را می توان تشخیص داد ، اما هیچ پایه و روش نظری و روشنی مشخصی وجود ندارد که بتوان بر آن تکیه کرد. این مدل همچنان در تحقیقات در مورد بازار در زمینه مدیریت استراتژیک غایب است و منجر به حالت ابهام مفهومی در این زمینه می شود. علوم سازمانی مدیران و دست اندرکاران مشارکت در استراتژی تجارت یا مدیریت استراتژیک گورازد اوکویرک مدیر یک شرکت مشاوره بین المللی است.

[ad_2]

read more