خرید کتاب مدیریت استراتژیک عمومی در اروپا:

[ad_1]

این کتاب نقش و اثربخشی مدیریت استراتژیک در مدیریت دولتی در اروپا را بررسی می کند. وی با استفاده از نتایج تحقیقات کیفی ، فرایندهای حکمرانی را در سطح اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد فراملی و در سطح دولت های ملی بررسی می کند. این تحقیق تجربی را ارائه می دهد که بینش جدیدی در مورد میزان ارتباط بین دولت ، دولت موثر و جوامع مطلوب در کشورهای عضو منفرد ارائه می دهد. علاوه بر این ، به نویسندگان اجازه می دهد تا مفهوم “دولت استراتژیک” را به صورت انتقادی تحلیل و توسعه دهند و ایده “دولت معتبر” را که زمینه را برای یک حکومت خوب فراهم می کند ، ارائه دهند. این کتاب در مورد لزوم توسعه کارآمدتر بودن حاکمیت چند سطحی ، با ترکیب وحدت اهداف استراتژیک در سطح اروپا با رهبری استراتژیک و بسیج در سطح ملی بحث می کند. این مورد برای پزشکان و همچنین دانشمندان در زمینه سیاست های عمومی ، مدیریت دولتی و تحقیقات اتحادیه اروپا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

read more