خرید کتاب مدیریت بهزیستی انسان: عوامل تعیین کننده داخلی و بین المللی

[ad_1]

این کتاب با تجزیه و تحلیل نقش عوامل سیاسی داخلی و بین المللی توضیحی جامع درباره نتایج بهزیستی انسان ارائه می دهد. نتایج رفاه مورد مطالعه عناصر سازنده توسعه هستند و نقشی اساسی در توسعه زندگی شهروندان ، ایالات و جامعه جهانی دارند. این پروژه نمونه هایی از برزیل ، ژاپن ، چین و عراق را ارائه می دهد و پیشنهاد می کند به برخی از پرسش های مهمی که دانشگاهیان و سیاست گذاران در طول سال ها در مورد آن تأمل کرده اند ، پاسخ دهد. چرا در کیفیت زندگی مردم اختلافات زیادی بین کشورها وجود دارد؟ چه عواملی رفاه عمومی بشریت را تعیین می کنند؟ چگونه زندگی مردم را بهبود ببخشیم؟

[ad_2]

read more