خرید کتاب مدیریت طیف بهینه انرژی برای شبکه های حسگر رادیویی شناختی:

[ad_1]

این مونوگرافی با ارائه مروری جامع بر مدیریت منابع طیف در شبکه های حسگر رادیو شناختی (CRSN) به مسئله کمبود طیف می پردازد. این برنامه انواع CRSN را شامل می شود که شامل ارتباطات ماشین به ماشین ، سیستم های فیزیکی سایبری و اینترنت اشیا است. نویسندگان مزایای یک راه حل یکپارچه مدیریت طیف کارآمد انرژی برای CRSN ، از جمله سنجش طیف ، تصمیم گیری و تخصیص را بررسی می کنند. هر دو جنبه نظری و تجربی CRSN با جزئیات شرح داده شده است. دانشمندان ، محققان و توسعه دهندگان این مونوگرافی را یک منبع استثنایی با بینش و بینش ارزشمند می یابند. همچنین شامل پیوندهای گسترده ای از مجلات برجسته ، مقالات کنفرانس ، کتابها و استانداردها است.

[ad_2]

read more