خرید کتاب مدیریت قرارداد روانشناختی: روابط کارمندان در جنوب آسیا

[ad_1]

این کتاب تفاوت فرهنگ های غربی و غیرغربی را بررسی می کند تا درک کاملی از قرارداد روانشناختی و پیامدهای آن بر نتایج رفتاری ، نگرشی و شناختی کارکنان ارائه دهد. علاوه بر این ، این عناصر از نظر فرهنگی مهم عملکرد انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد که انتظارات کارکنان ، رضایت شغلی ، تعهد و انگیزه آنها را بر اساس درک آنها از سطح تحقق قرارداد روانشناختی آنها تحت تأثیر قرار می دهد. این کتاب با تلفیق هر دو روش کیفی و کمی ، اولین کتابی است که به بررسی وضعیت فعلی نیروی کار در آسیای جنوبی و پیشرفت تحقیقات در زمینه روابط صنعتی ، مدیریت روابط کارمندان و حاکمیت شرکتی کارکنان آسیای جنوبی در سراسر جهان می پردازد.

[ad_2]

read more