خرید کتاب مدیریت مهاجران خارج از کشور: گفتگوهای فرا اقیانوس اطلس

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیق در زمینه مدیریت بیگانگان از دیدگاه اروپا را ارائه می دهد. پرداختن به موضوعات مربوط به مراحل مختلف مهاجرت و موضوعات اصلی معاصر مدیریت مهاجرت ، این فصل ها رویکرد جامع دیرینه ای را در این زمینه ارائه می دهد. مدیریت مهاجرت به جای انتشار صرفاً وزنی متقابل برای ادبیات غالب آمریکای شمالی ، شامل یک تحلیل انتقادی از هر فصل است که توسط تعدادی از محققان برجسته آمریکای شمالی برای تجزیه و تحلیل و مشارکت در گفتگوهای فرا اقیانوس اطلس نوشته شده است.

[ad_2]

read more