خرید کتاب مدیریت پایدار لوکس:

[ad_1]

این کتاب به عنوان اولین کتاب در زمینه مدیریت لوکس پایدار ، جنبه های کلیدی مدیریت لوکس پایدار را از طریق ارائه با استفاده از روشهای مختلف ، اعم از بازتابی ، تجربی ، عملی یا نظریه و مطالعات موردی ، پوشش می دهد.

[ad_2]

read more