خرید کتاب مرزهای هوش محاسباتی:

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از چندین مقاله است که وضعیت هنر را در مناطق خاص هوش محاسباتی نشان می دهد. این کتاب با دقت ویرایش شده به 65 سالگی رودولف کروسه اختصاص یافته است. تمرکز این مواد بر پردازش داده های فازی و همچنین اطلاعات نامشخص و نادرست از طریق روش های خودکار است که از روش های آماری ، نظریه کنترل ، خوشه بندی ، شبکه های عصبی و غیره برای استخراج دانش مفید و کاربردی استفاده می کنند.

[ad_2]

read more