خرید کتاب مسیرهای دستیابی به اقتصاد پایدار: ایجاد شکاف بین تعهدات مربوط به تغییرات آب و هوایی پاریس و انتشار صفر خالص

[ad_1]

این حجم اصلاح شده شناسایی چالش های سازمان در دستیابی به انتشار صفر گاز گلخانه ای تا سال 2050 و اقتصاد انرژی جدید و همچنین یافتن راه حل هایی برای بخش های مختلف اقتصاد برای حرکت به سمت آینده با انتشار صفر است. مطالعه ارائه شده در اینجا با بیان مقدماتی در مورد رشد و تاب آوری به سه قسمت تقسیم شده است. بخش اول بحث در مورد استراتژی های دستیابی به اقتصاد پایدار با انتشار صفر است. قسمت دوم شامل مطالعات موردی مخصوص صنعت در مورد ساخت و ساز و فعالیت های مرتبط با آن است. بخش سوم به مطالعات موردی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه اختصاص دارد. هر فصل به یک یا چند موضوع زیر متمرکز است: بهبود ، کاهش ، سازگاری و / یا ایجاد مقاومت در برابر تغییرات آب و هوا به عنوان بخشی از دستیابی به اقتصاد پایدار. این جلد میان رشته ای است و شامل رشته های مختلفی در علوم اجتماعی ، بازرگانی ، محیط زیست و سیاست است و مورد توجه آژانس های توسعه سازمان ملل ، م institutionsسسات دانشگاهی ، سیاست گذاران دولت ، NGO ها و رهبران بازرگانی خواهد بود.

[ad_2]

read more