خرید کتاب مسیر توسعه روستایی چین:

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک تجربیات و چالش های به وجود آمده در توسعه روستایی چین طی سه دهه گذشته از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی این کشور را بررسی می کند. بنابراین ، مهمترین جنبه های جوامع روستایی ، کشاورزان و کشاورزی چین از منظر توسعه ، مانند سیستم حاکمیت کشاورزی ، سیستم تصرف در اراضی روستایی ، سیستم مالیات و مالیات روستایی ، سیستم مالی ، سیستم علم و فناوری را بررسی می کند. ، ساختار حاکمیت روستایی ، فقرزدایی ، حفاظت از محیط زیست و غیره به آینده توسعه روستایی نگاه کنید.

[ad_2]

read more