خرید کتاب مطالعات موردی معاصر در ساخت مد ، بازاریابی و عملیات:

[ad_1]

این کتاب از روش مطالعه موردی برای کاوش در مسائل معاصر در صنعت مد استفاده می کند. او مستندات تجارت واقعی در زمینه زندگی واقعی از تولید ، بازاریابی تا عملیات را ثبت می کند. بر اساس یک بررسی گسترده ادبیات ، این مطالعات موردی در مورد موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار فعلی در این صنعت مهم بحث می کند ، معیارها و بینش هایی را برای پزشکان ارائه می دهد ، و رهنمودهای آینده را برای محققان پیشنهاد می کند. این کتاب به عنوان پیوندی بین نظریه ها و شیوه های صنعتی است که دانش هر دو دانشگاه و بخش خصوصی را در تجارت مد گسترش می دهد.

[ad_2]

read more