خرید کتاب مطالعه جمعیت LGBT جزایر آسیا و اقیانوس آرام در ایالات متحده: تقاطع نژاد و جنسیت

[ad_1]

این کتاب از داستان های شخصی و داده های نظرسنجی از بیش از 500 پاسخ دهنده برای کشف تجارب متنوع جوامع LGBTQ آسیایی و اقیانوسیه در ایالات متحده استفاده می کند. علاوه بر این ، نویسندگان بسیاری از نقاط قوت و استراتژی های روزمره را که توسط این گروه غیرمعمول مردم برای پیمایش و همسویی در زندگی روزمره استفاده می شود ، مستند و یادداشت می کنند.

[ad_2]

read more