خرید کتاب مطالعه وضعیت سلامت جمعیت با استفاده از روش های مدل سازی پویا:

[ad_1]

این کتاب با توصیف نظریه مربوط به وضعیت سلامت جمعیت و عملکرد وضعیت سلامت معرفی شده ، تکنیک های مدل سازی تصادفی و نظریه زمان خروج از اول در دموگرافی را معرفی و به کار می برد. این کتاب یک نتیجه گیری و طبقه بندی از مراحل رشد انسانی را ارائه می دهد. روش های انتخاب داده و برنامه های مربوطه نیز ارائه شده است. بسیاری از اصطلاحات جدید و قدیمی به ویژه وضعیت سلامتی یا “نشاط” جمعیت ، وخیم شدن و عملکردهای مربوط به آن و امید به زندگی سالم مورد بررسی و کمی سازی قرار گرفته اند. این کتاب کاربردها و آمارهای مقایسه ای مرتبط را به عنوان ابزاری برای ارتباط با ادبیات موجود ارائه می دهد و به همین ترتیب منبع ارزشمندی برای جمعیت شناسان ، دانشمندان علوم پزشکی ، آمار شناسان ، اقتصاددانان و جامعه شناسان خواهد بود.

[ad_2]

read more