خرید کتاب معاملات علوم محاسباتی XXIX:

[ad_1]

این بیست و نهمین شماره معاملات علوم محاسباتی است و شامل هفت مقاله کامل در مورد ارتباطات ایمن است. مباحث مورد بحث شامل سیگنالهای رادیویی ضعیف ، مدارهای کارآمد ، تکنیکهای تشخیص آنتنهای متعدد ، حالتهای ارتباطی و خرابی کامپیوتر به کامپیوتر ، مشهای هندسی و پردازش داده های بزرگ در محیطهای توزیع شده است.

[ad_2]

read more