خرید کتاب معرفی معلمان به اسرار مدیریت آموزش:

[ad_1]

این کتاب یک روش جامع برای مطالعه فرایندهای مدیریت مدرن و بکارگیری این روشها برای بهبود رهبری در م institutionsسسات آموزشی ارائه می دهد. نویسندگان شامل مطالعات موردی و روش هایی برای حل مشکلات مختلف مدیریتی هستند تا اعضای جامعه آموزشی بتوانند توانایی ها و مهارت های خود را در طیف وسیعی از فراگیران مرتبط از جمله: برنامه ریزی استراتژیک ، تصمیم گیری موثر ، مدیریت زمان ، استراتژی های مدیریت تعارض ، ارتباطات شفاهی ، استراتژی های مدیریت بهبود بخشند. بحران های مدرسه ای و توسعه روابط خوب و روحیه همکاری.

[ad_2]

read more