خرید کتاب مفهوم فعالیت در شیمی:

[ad_1]

این کتاب درک عمیقی از کمیت فیزیکی موسوم به واکنش پذیری ارائه می دهد. نویسنده در قسمت اول ترمودینامیک کلاسیک و سپس در ترمودینامیک آماری در قسمت دوم به تحقیق می پردازد تا پایه های لازم را فراهم کند. پردازش با قرار دادن برخی از مواد مرجع در پیوست ها ساده شده است. فعالیت شیمیایی نه تنها مورد توجه متخصصان در زمینه ترمودینامیک شیمیایی است ، بلکه همچنین مورد توجه مهندسان شیمی است که با انتقال جرم و کاربردهای آن کار می کنند ، به عنوان مثال روشهای جداسازی.

[ad_2]

read more