خرید کتاب منظم بودن و تصادفی بودن سیستم های دینامیکی غیر خطی:

[ad_1]

این کتاب آخرین پیشرفت های دینامیک و فیزیک غیرخطی را با تأکید بر سیستم های پیچیده ارائه می دهد. نویسندگان آخرین تحولات نظری و روش های جدید را برای حل سیستم های دینامیکی غیر خطی ارائه می دهند و به خوانندگان کمک می کنند تا پیچیدگی ، تصادفی بودن و منظم بودن سیستم های دینامیکی غیرخطی را درک کنند. این کتاب در مورد حل یک معادله یکپارچه-دیفرانسیل ، بازگشتهای پوانکره در سیستمهای ارگودیک ، یک ساختار نعل اسبی شکل جهتدار ، مسیرهای تحلیلی حرکتهای دوره ای به هرج و مرج ، انتقال به معادلات دیفرانسیل تکانه ای ، از هرج و مرج به ترتیب در اسیلاتورهای همراه و راه حل های تفاضلی-ثابت برای سیستم های خودگردانی صحبت می کند. نابرابری تحت عدم اطمینان

[ad_2]

read more