خرید کتاب مهاجرت دلسوزانه و سیاست های منطقه ای در قاره آمریکا:

[ad_1]

این کتاب مفهوم مورد بحث مهاجرت دلسوزانه را در گفتار و عمل خود بررسی می کند. در چارچوب الگوهای مهاجرت امروز در قاره آمریکا ، مهاجرت دلسوزانه می تواند نقشی اساسی در غلبه بر دشواری های بسیاری از مهاجران قبل ، در حین و بعد از سفر داشته باشد. این جلد مرزهای ترحم را از منظر حقوقی ، سیاسی ، فلسفی و میان رشته ای بررسی می کند و نمونه هایی از بازیگران دولتی و غیر دولتی را که از طریق رژیم های رسمی و غیررسمی درگیر عمل ترحم و انسانیت هستند ، ارائه می دهد. علی رغم فقدان تعریف دقیق و مختصر از مفهوم و رویه مهاجرت دلسوزانه ، همه نویسندگان این جلد در مورد نیاز فوری به برخورد انسانی و ترحم آمیزتر با کسانی که کشور خود را به دنبال زندگی بهتر ترک می کنند ، اتفاق نظر دارند.

[ad_2]

read more