خرید کتاب مهندسی برخورد: تئوری و کاربردها:

[ad_1]

این کتاب به بررسی برخوردها در حرکت مواد جامد ، در حرکت مایعات و در حرکت عابرین پیاده در جمعیت می پردازد. مدت زمان این برخوردهای ارائه شده در مقایسه با کل مدت حرکت کوتاه است: آنها به صورت لحظه ای در نظر گرفته می شوند. مفهوم ابتکاری نشان داده شده در این کتاب این است که با تغییر موقعیت نسبی آنها ، یک سیستم از دو ماده جامد تغییر شکل می دهد. تعیین نرخ کرنش سیستم که در مکانیک کلاسیک ، اصل کار مجازی و قوانین ترمودینامیک مطرح شده است ، امکان استفاده از طیف گسترده ای از قبیل حرکت جمعیت ، حرکت آوار و حرکت آلیاژهای حافظه شکل را فراهم می کند. … مجموعه برنامه ها حتی گسترده تر است: علوم اجتماعی و مکانیک برای پیش بینی حرکات جمعیت با برنامه هایی برای مدیریت ترافیک و تخلیه تئاتر ترکیب شده اند.

[ad_2]

read more