خرید کتاب مواد فوتولومینسنت و دستگاه های الکترو لومینسنت:

[ad_1]

مجموعه مباحث مجموعه های شیمی فعلی ، بررسیهای مهمی را از مباحث شیمی فعلی ارائه می دهد که در حجمهای موضوعی سازمان یافته است. این حوزه همه زمینه های علوم شیمیایی را شامل می شود ، از جمله تعاملات با رشته های مرتبط مانند زیست شناسی ، پزشکی و علوم مواد. هدف از هر جلد موضوعی این است که درک جامعی از زمینه ای که تحقیقات جدید در حال ظهور است و مورد توجه مخاطبان علمی گسترده تری است ، به خواننده غیر روحانی ، چه در دانشگاه و چه در صنعت ، ارائه دهد. جنبه ای از این موضوع و آن را در متن حجم کلی قرار می دهد. مهمترین وقایع 5-10 سال گذشته با استفاده از مثالهای منتخب برای نشان دادن اصول بحث شده ارائه شده است. هدف از این پوشش این نیست که یک مرور کلی درباره منطقه باشد یا شامل مقدار زیادی داده باشد ، بلکه باید بصورت مفهومی باشد و بر تفکر روش شناختی متمرکز باشد که خواننده غیر روحانی را قادر به درک اطلاعات ارائه شده کند. مشارکت ها همچنین بینشی از تحولات احتمالی آینده در این زمینه را فراهم می کنند.

[ad_2]

read more