خرید کتاب موارد دسترسی به دیالیز: راه حل های عملی برای مشکلات بالینی

[ad_1]

این مجموعه موارد بالینی فراتر از علم دسترسی به همودیالیز است و جنبه های رویه ای و عملی فیستول شریانی ، پیوند شریانی ، کاتتر دیالیز ، تخلیه رگها ، رگهای مرکزی ، مداخلات شریانی و ایسکمی دست را در بر می گیرد. متخصصان جهانی در نفرولوژی مداخله ای ، رادیولوژی مداخله ای و جراحی دیدگاه های خلاقانه ای از عمل خود ارائه می دهند و دیدگاه های مشترکی در مورد موضوعات مختلف از دسترسی استاندارد به تکنیک های جدید پیشرفته دارند. موارد دسترسی به دیالیز نشان دهنده راه حل هایی برای مشکلات عملی است در حالی که نشان دهنده هنر این رشته پزشکی و روش پیچیده است.

[ad_2]

read more