خرید کتاب نامگذاری و ملت سازی در ترکیه: قانون نامهای خانوادگی 1934

[ad_1]

این کتاب به چگونگی تصویب و بازنگری قانون نام خانوادگی ترکی در سال 1934 در زمینه های مختلف اجتماعی در زمان ملی گرایی از بالا به پایین می پردازد. نویسنده با کمک قوم نگاری تاریخی ، پیدایش قانون ، توسعه آن در پارلمان ، اصلاح زبان ترکی و برداشت آن را بررسی می کند. این پروژه بر اساس روایت تاریخ شفاهی ، اسناد رسمی مجلس و ثبت نام و رسانه های مشهور است.

[ad_2]

read more