خرید کتاب نانوذرات و خوشه های فلزی: پیشرفت در سنتز ، خصوصیات و کاربردها

[ad_1]

“این کتاب زمینه در حال گسترش ذرات و خوشه های نانو فلز ، به ویژه خصوصیات وابسته به اندازه و پدیده های کوانتومی آنها را پوشش می دهد. در سال های اخیر ، رویکردهای سازمان اتم های تشکیل دهنده خوشه و ذرات نانو به سرعت در حال توسعه است. این پیشرفت ها با استفاده از ترکیبی از رویکردهای تجربی و محاسباتی توصیف شده و توسط نویسندگان شرح داده شده است. آخرین موارد برجسته در مورد خواص و کاربردهای مختلف جدید ، از پلاسمونیک گرفته تا تجزیه و تحلیل ، نشان داده شده است.

[ad_2]

read more