خرید کتاب نشانگرهای زیستی درد دهان صورت:

[ad_1]

این کتاب آخرین اطلاعات را در مورد تمام جنبه های نشانگرهای زیستی درد دهان صورت ارائه می دهد. این کار با ارائه اطلاعات زمینه در مورد فنوتیپ های بالینی و بسترهای عصبی زیست شناختی زمینه ساز درد مزمن دهان صورت و توضیح نقش بالقوه نشانگرهای زیستی در تشخیص ، ارزیابی پیش آگهی و درمان درد دهان صورت آغاز می شود. بخش اصلی این کتاب سهم تحقیقات انسان و حیوان در نشانگرهای زیستی درد دهان صورت را بررسی می کند و در مورد نشانگرهای زیستی درد عضلانی جونده ، درد مفصل گیجگاهی فکی ، درد نوروپاتیک صورت و درگیری سیستم عصبی خودمختار در درد سه قلوهای صورت بحث می کند. این مقاله همچنین در مورد تأثیر احتمالی سیستم ایمنی بدن بر نشانگرهای زیستی درد دهان صورت و فنوتیپ های ژن های کاندیدا با پیوندهای احتمالی با شرایط درد مزمن دهان صورت بحث می کند و تفاوت ها و شباهت های بین نشانگرهای زیستی درد در بزاق و سرم را توضیح می دهد. بخش آخر به موارد تحقیق در روش های ارزیابی و تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده در ارزیابی نشانگر زیستی می پردازد ، چالش های آینده را مشخص می کند و جهت های جدیدی را در این زمینه پیشنهاد می کند.

[ad_2]

read more