خرید کتاب نظریه سیاسی بین فلسفه و بلاغت: سیاست به عنوان تعالی و اقتضا

[ad_1]

این کتاب معنای بلاغت را از نظر رابطه پیچیده آن با فلسفه بررسی می کند. این نشان می دهد که چگونه این رابطه یک تنش اساسی را در قلب سیاست بیان می کند: تنش بین شرایط احتمالی آنچه اتفاق می افتد و ماورایی که به آن می کوشد. بخش اول این تحقیق ، ارزیابی مجدد از جدال باستان بین فلسفه و بلاغت را ارائه می دهد ، همانطور که توسط افلاطون ، ارسطو و بیش از هر چیز سیسرو و کوینتیلیان مورد بحث قرار گرفتند. او سپس به سراغ تئوری سیاسی قرن بیستم می رود و نشان می دهد که چگونه موضوعات مطرح شده توسط این نزاع همچنان در نوشتار اندیشمندان اصلی مانند اچ آرنت ، ال. استراوس و ر. رورتی به شدت طنین انداز است. بنابراین ، این کتاب سهم اصلی را ارائه می دهد که در تقاطع سیاست ، بلاغت و فلسفه قرار دارد.

[ad_2]

read more