خرید کتاب نظریه های لو سولیوان (1970-1980) و نظریه های تجسم جنسی: ایجاد احساسات

[ad_1]

این کتاب تقاطع تئوری و تجربه زندگی ، نوشتن دانشگاهی و روایت شخصی لو سالیوان را برجسته می کند. سالیوان مغز خود را در دفترچه خاطراتش خرد کرد ، زیرا معمای آرزوی او برای تبدیل شدن از یک زن به یک مرد برای همجنس باز شدن بود. خواننده ساللیوان را در حالی که با احساس مردانگی ، در روابط ناخوشایند با تام محبوبش ، از طریق فرارهای جنسی فراوان و سرانجام هنگامی که شروع به مصرف هورمون می کند ، مبارزه می کند ، دنبال خواهد کرد. همراه با یادداشت های روزانه ، مقدمه ای در مورد نظریه های بدن و جنسیت در دسترس خواننده مقدماتی ، و همچنین بحث های جاری ، به ویژه در مطالعات تراجنسیتی است.

[ad_2]

read more