خرید کتاب نظریه و تحقیقات رهبری: رویکرد انتقادی به پارادایم های جدید و موجود

[ad_1]

این کتاب یک مرور اجمالی و در عین حال جامع از ادبیات رهبری است. نویسنده علاوه بر نگاه انتقادی به تحقیقات رهبری ، به پارادایم های نوظهور می پردازد و رویکردهای جدید را شناسایی می کند. این متن که ابزاری حیاتی برای دانشجویان و دانشگاهیان در حوزه رهبری است ، خوانندگان را قادر می سازد درک انتقادی از وقایع جاری را در هر دو تئوری و عملکرد رهبری و اهمیت آن در سازمانهای مدرن نشان دهند. محققان و پزشکان به طور یکسان بحث جالب این کتاب را بسیار مفید می دانند زیرا ایده های عملی برای توسعه و نظریه واحد و یکپارچه رهبری را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more