خرید کتاب نظریه کارشناسی ارشد و مدیریت خلاق نوآوری:

[ad_1]

این کتاب بر مفهوم نظری اساسی “تفکر ما” تمرکز دارد ، ایده ای که به عنوان سکوی پرشی برای افکار و اقدامات پزشکان برجسته ، مبتکران و محققان عمل می کند. اهمیت نظری و عملی مفهوم Ma در نوآوری جدید در تفکر و عملکرد پزشکان برجسته نهفته است. با این حال ، تحقیقات آکادمیک کمی وجود دارد که بتواند این مکانیزم های مشخص انتقال پویا و سنتز پارادوکس های مختلف را از طریق اقدامات بازگشتی بین سازمان های رسمی و غیررسمی برای دستیابی به ادغام دانش ناهمگن روشن کند.

[ad_2]

read more