خرید کتاب نقش حیاتی دانش موضوعی در ارزیابی ایده های محصول جدید در مراحل اولیه:

[ad_1]

فلوریان دنکر نقش دانش دامنه فردی را در ارزیابی اولیه ایده های محصول جدید در مراحل اولیه نوآوری بررسی می کند. تحقیقات وی نشان می دهد که ارزیابی کنندگان اولیه ایده های محصول جدید باید دانش کاملی از نیازها و خواسته های مصرف کننده و همچنین دانش روشن از فرصت ها و محدودیت های فن آوری های موجود در کشورهای مربوطه خود داشته باشند تا از ارزیابی های مثر اطمینان حاصل کنند. دامنه. در این زمینه ، نتایج نشان می دهد که نه تنها متخصصان داخلی شرکت می توانند از این دانش برخوردار باشند. کاربران و به ویژه به اصطلاح “کاربران برتر” (یعنی کاربرانی که در روندهای اصلی بازار و نوآوری ها از اکثریت جلوتر هستند) ، ممکن است برای ارزیابی موثر ایده های محصول جدید در مراحل اولیه نیز مناسب باشند.

[ad_2]

read more