خرید کتاب نمونه هایی از بازاریابی خدمات در بازارهای نوظهور: چشم انداز آسیایی

[ad_1]

این کتاب راهنما ، مجموعه ای از مطالعات موردی بازاریابی خدمات و عملیات در اقتصادهای در حال ظهور را در اختیار دانشجویان و مربیان مدیریت بازاریابی و بازاریابی قرار می دهد. وی در زمینه های مختلف ، کشورها ، بخش های تجاری و غیرانتفاعی در حال بررسی مسائل و شیوه های فعلی در آسیا است. این کتاب از آن جهت مهم و به موقع است که بنیادی برای درک پویایی خدمات در این کشورها در اختیار مربیان ، محققان و دانشجویان قرار می دهد. این منبع به عنوان منبعی بسیار ارزشمند برای دانشجویانی که در زمینه بازاریابی و مدیریت بازرگانی تحصیل می کنند و نیاز به درک کاربرد عملی خدمات در مناطق مختلف جغرافیایی آسیا دارند ، خدمت می کند. برای دانشجویان مقایسه و تقابل بازارهای مختلفی که جنبه های مهم مربوط به خدمات را پوشش می دهند ، جالب خواهد بود.

[ad_2]

read more