خرید کتاب نوآوری در یادگیری و آموزش زبان از طریق مثال چین

[ad_1]

این کتاب ریشه تغییر در آموزش زبان در چین و عوامل موثر بر موفقیت آنها را ارزیابی می کند. نویسندگان با بهره گیری از طیف متنوعی از تجربیات و بهره گیری از دیدگاه های دانشگاهیان از م leadingسسات آموزشی برجسته کشور ، تعاملات پیچیده بین تأثیرات جهانی و محلی بر سیاست زبان را تحلیل می کنند. با تشویق به بحث درباره اصلاحات مهم آموزشی که در سالهای اخیر در چین اتفاق افتاده است ، این کار مورد توجه دانشجویان و محققان در زمینه آموزش زبان ، انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبانشناسی کاربردی خواهد بود.

[ad_2]

read more