خرید کتاب همکاری منطقه ای در جنوب آسیا: جنبه های اقتصادی اجتماعی ، مکانی ، زیست محیطی و نهادی

[ad_1]

این کتاب چالش ها و فرصت های مختلف همکاری و توسعه منطقه ای در جنوب آسیا را برجسته می کند. با توجه به روند مداوم جهانی شدن ، نویسندگان بررسی می کنند که چگونه تغییرات اقتصادی – اقتصادی در حال تغییر سازمان فضایی تولید ، و همچنین مشخصات شهرها و مناظر ، تحریک ایجاد کانال های دریایی ، زمینی و هوایی و اعمال فشار فزاینده است. در منابع طبیعی و زیست محیطی. این کتاب به چهار قسمت تقسیم شده است: بخش اول شدت رشد تجارت منطقه ای ، مهاجرت و جریان های سرمایه گذاری را بررسی می کند. دوم روی کانالها و فضاهای سازگار تمرکز دارد. قسمت سوم به پایداری و منابع طبیعی و قسمت چهارم به مسائل نهادی اختصاص دارد.

[ad_2]

read more