خرید کتاب همگرایی شبکه های فیبر نوری و بی سیم در نسل بعدی شبکه های ارتباطی: سیستم ها ، معماری ها و مدیریت

[ad_1]

این کتاب فن آوری های جدیدی را بررسی می کند که همگرایی Wi-Fi را امکان پذیر می کند. ویراستاران درباره فناوری های Wi-Fi در سه لایه اصلی شبکه درگیر در مسیر همگرایی بحث می کنند: لایه سیستم ، لایه معماری شبکه و لایه مدیریت شبکه. مباحث اصلی این خواهد بود: الف. در سطح سیستم: فن آوری های بی سیم از طریق فیبر (دیجیتال یا آنالوگ ، استاندارد سازی ، باند E و سایر موارد). ب لایه معماری شبکه: NGPON ، WDM-PON ، BBU Hotelling ، شبکه های دسترسی رادیویی Cloud (C-RANs) ، HetNets. ج لایه مدیریت شبکه: SDN برای همگرایی ، نقطه حضور بعدی نسل بعدی ، تحویل Wi-Fi LTE ، MultiPoint تعاونی.

[ad_2]

read more