خرید کتاب هم افزایی بین مهندسی دانش و توسعه نرم افزار:

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از مطالب برگرفته از مجموعه سمینارهای KESE (مهندسی دانش و نرم افزار) از سال 2005 تا 2015 است. ایده این مجموعه ، سازماندهی مجدد رشته مهندسی دانش و ارتباط نزدیک آن با توسعه نرم افزار و همچنین جنبه های کلاسیک تحقیقات هوش مصنوعی بود. این کتاب کار همزیستی را معرفی می کند که این رشته ها را با هم تلفیق می کند ، مانند مهندسی جنبه محور و چابک ، با استفاده از ضد الگوها و بهبود سیستم. علاوه بر این ، از برنامه های موفقی از مناطق مختلف برخوردار است که با ترکیب تکنیک های هر دو منطقه ایجاد شده اند.

[ad_2]

read more