خرید کتاب هنر و صنعت تجزیه و تحلیل سیاست: چاپ مجدد با مقدمه جدید توسط بی گای پیترز

[ad_1]

هنر و صنعت تجزیه و تحلیل سیاست ، کاری کلاسیک از نظم سیاستگذاری عمومی است. تأکید ویلداوسکی بر ارزشهای مرتبط با سیاستهای عمومی و لزوم توسعه درک سیاسی از ماهیت سیاست برای سیاستگذاری قرن بیست و یکم به همان اندازه اهمیت دارد که در سال 1979 بود. ب. مقدمه انتقادی گای پیترز زمینه کتاب ، مضامین اصلی آن و ارتباط معاصر آن را در اختیار خواننده قرار می دهد و راهنمایی برای درک متن پیچیده اما مهم ارائه می دهد.

[ad_2]

read more