خرید کتاب هویت ملی جهان انگلیس و استرالیا: کریکت انگلیس-استرالیا ، 1860-1901

[ad_1]

این کتاب پویایی روابط کریکت انگلیس و استرالیا را در “جهان انگلیس” در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بررسی می کند. این مقاله به بررسی آنچه این تعاملات می توانند در مورد روابط گسترده تر انگلیس و استرالیا در این دوره و به ویژه تحول در هویت ملی استرالیا به ما بگویند ، می پردازد. ورزش یکی از جنبه های اصلی فرهنگ استرالیا بوده و هست. جارد ون دویینن نشان می دهد که چگونه از ورزش برای تمرین هویتی استفاده می شود که سپس با اصطلاحات فرهنگی و سیاسی گسترده تری بروز می یابد. با استفاده از کریکت به عنوان نمونه ، این کتاب به بحث تاریخی درمورد ماهیت و تکامل هویت ملی استرالیا کمک می کند.

[ad_2]

read more