خرید کتاب واقعیت برای اقتصاد کشاورزی در اتحادیه اروپا: تمرکز بر شاخص های عملکرد در مزارع معمولی

[ad_1]

هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل چندین جنبه از واقعیت اقتصاد کشاورزی برای مزارع نمایندگی در اتحادیه اروپا با استفاده از داده های اقتصاد خرد موجود در شبکه داده های حسابداری مزرعه برای سالهای 1989 تا 2009 است. برای حمایت از این تحقیق ، چندین ضریب و شاخص عملکرد برای چندین متغیر نسبی ، یعنی تولیدات کشاورزی و منطقه کشاورزی مورد استفاده محاسبه شد. این نسبت ها و شاخص ها با استفاده از مدل های اقتصادسنجی مرتبط با رویکردهای همگرایی ، با یک مثال دقیق تر از پرتغال بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علاوه بر این ، تهیه مجموعه ای از استراتژی ها بیشتر منطبق با واقعیت های اتحادیه اروپا مهم است.

[ad_2]

read more