خرید کتاب وسایل هوشمند برای تولید اجزای سختی کم:

[ad_1]

این کتاب نتایج پروژه تحقیقاتی اروپایی “وسایل هوشمند برای ساخت اجزای کم مقاومت” (INTEFIX) را خلاصه می کند. ساختار کتاب زیر پروژه های موردی را تحت سناریوهای ارتعاش ، تغییر شکل و موقعیت دنبال می کند. پروژه INTEFIX چندین نوع نمونه ثابت از وسایل هوشمند را که با سنسورها و محرک ها برای بستن قطعات حساس در دستگاه های برش ادغام شده اند ، توسعه و تحلیل می کند. بنابراین ، این کتاب نمای کلی از این حوزه ابتکاری فناوری را ارائه می دهد. الزامات مطالعات موردی را توصیف می کند و رویکردها و راه حل های فناوری را ارائه می دهد. علاوه بر این ، تکنیک های ابتکاری برای طراحی و بهینه سازی دستگاه های هوشمند ارائه شده است.

[ad_2]

read more