خرید کتاب ویژگی های ویسکوالاستیک آسفالت ها به نفوذ و دمای نرم شدن بستگی دارد:

[ad_1]

این مقاله روابط سنتی و جدید بین ویژگیهای مختلف ویسکوالاستیک قیر جاده را بررسی می کند ، همانطور که در حالت های مختلف آزمون مانند تنش ثابت ، فشار ثابت یا بارگذاری چرخه ای تعیین می شود. فرمول های تقریبی برای پیش بینی خواص رئولوژیکی آسفالت بر اساس پارامترهای استاندارد آن مانند نفوذ و نقطه نرم شدن به دست آمد. این کار برای محققان و مهندسان صنعت سنگفرش در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند مورد توجه معلمان و دانشجویان رشته های ساختمانی باشد.

[ad_2]

read more