خرید کتاب پایداری در صنعت نساجی:

[ad_1]

این کتاب جنبه های اصلی پایداری در صنعت نساجی ، به ویژه پایداری زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی در بخش نساجی و پوشاک را با جزئیات بررسی می کند. این جنبه ها و جنبه های مختلف توسعه پایدار و پیامدهای آنها در صنعت نساجی و پوشاک را برجسته می کند.

[ad_2]

read more