خرید کتاب پایش ولتاژ در سیستم های انتقال نیرو در آینده:

[ad_1]

این کتاب نحوه تدوین یک طرح بهینه سازی چند مرحله ای برای یک سیستم برق دانمارکی را با در نظر گرفتن هزینه های عملیاتی واقعی ، محدودیت های ولتاژ و عدم قطعیت های مرتبط با خطاهای پیش بینی نیروی باد بیان می کند. این جزئیات نحوه اجرای این ساختار در بستر مدل سازی و چگونگی آزمایش آن در برنامه های واقعی را شرح می دهد. در این کتاب توجه ویژه ای به سیستم های تنظیم ولتاژ خودکار و روش های از بین بردن عدم اطمینان در آنها شده است. به طور کلی ، مروری جامع از بهینه سازی سیستم قدرت و روند آینده عملکرد سیستم قدرت را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

[ad_2]

read more