خرید کتاب پراکندگی اشعه ایکس رزونانس در سیستم های همبسته:

[ad_1]

مطالعات ارائه شده در اینجا و نتایج آنها به استفاده از پراکندگی اشعه X برای مطالعه سیستم های الکترونیکی همبسته و مغناطیس اختصاص یافته است. روشهای مختلف اشعه X برای تجزیه و تحلیل سیستم های الکترونیکی سه بعدی و ساختار اکسیدهای فلزات انتقالی ارائه شده است. سرانجام ، مشاهده ترتیب چند قطبی با استفاده از پراش اشعه X نشان داده شده است.

[ad_2]

read more