خرید کتاب پراکندگی و ساختارها: مبانی و تشابهات در فیزیک کوانتوم

[ad_1]

فیزیک کوانتوم می تواند دلهره آور به نظر برسد ، به ویژه هنگامی که “تصویر بزرگ” را فراموش کنید و در جزئیات گم شوید. با این حال ، اگر چند مفهوم اساسی به کار گرفته شود ، می تواند واضح تر و گیج کننده تر شود ، به طوری که رویکردهای ساده ظهور می کند و ترتیب های تخمینی اندازه مشخص می شود. Pov و Rosina “پراکندگی و ساختارها” نمایانگر خصوصیات سیستم های کوانتومی (ذرات بنیادی ، نوکلئون ها ، اتم ها ، مولکول ها ، گازهای کوانتومی ، مایعات کوانتومی ، ستارگان و جهان اولیه) با استفاده از مفاهیم اولیه و تشبیهات بین این سیستم های به ظاهر متفاوت است. این نسخه جدید بخشهایی در مورد گازهای کوانتومی و یک مرور کلی به روز شده در مورد ذرات بنیادی اضافه کرده است.

[ad_2]

read more