خرید کتاب پرورش سویا:

[ad_1]

این کتاب توسط متخصصان سویا برای گردآوری موضوعات روز و فعلی اصلاح سویا در یک انتشارات نوشته شده است. این ماده در درجه اول برای دانشجویان و پرورش دهندگان سویا در سراسر جهان در نظر گرفته شده است. از آنجا که بیانگر چالش ها و فرصت هایی است که پرورش دهندگان سویا در خارج از آب و هوای معتدل با آن روبرو هستند بی نظیر است.

[ad_2]

read more