خرید کتاب پر کردن سنگ در سایت های سد:

[ad_1]

این کتاب در مورد نفوذپذیری پایه های سدها ، نحوه تعیین وضعیت آنها و نحوه فشرده سازی سنگهای نفوذ پذیر برای ایجاد پایه های ایمن برای سدهای بزرگ تمرکز دارد. این شامل مبانی نظری و همچنین درسهایی است که از کاربرد آنها برای کارهای عملی ساخت و ساز روی پروژه های برجسته آموخته شده است. همچنین جنبه هایی مانند نفوذ پذیری توده سنگ در سایت سد ، از جمله ویژگی های هیدرولیکی مجاری آب و تأثیر آنها بر قابلیت اطمینان نتایج آزمایش فشار (WPT) مورد بحث قرار می گیرد. تأثیر عوامل خاص زمین شناسی در رژیم هیدروژئولوژیکی در سایت ، و همچنین ماهیت شکستگی هیدرولیک و سیمانکاری فردی ؛ و رابطه بین میزان دوغاب و میزان تنگی.

[ad_2]

read more