خرید کتاب پس از تبعید: چشم اندازهای مردم نگاری

[ad_1]

این کتاب نتایج پس از اخراج را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و بر آنچه برای مهاجران و پناهجویانی که پس از اخراج رد شده اند پس از اخراج اتفاق می افتد. اگرچه ادبیات مربوط به بازداشت و تبعید در حال رشد است ، اما تحقیقات آکادمیک کمی در مورد مسائل مربوط به اخراج وجود دارد. این کتاب آگاهی در مورد عواقب اخراج اجباری برای سازگاری اخراج شده و “ادغام مجدد” در کشور موسوم به “خانه” را ارائه می دهد. با تغییر مدل مهاجرت ، رویکردهای جدید تحقیقاتی مورد نیاز است. این کتاب به تصویر چند وجهی تری از جرم انگاری مهاجرت کمک می کند و ابعاد و رویکردهای جدیدی را از نظر تئوری و تجربی به زمینه تحقیقات مهاجرت می افزاید.

[ad_2]

read more