خرید کتاب پس از Brexit: پیامدهای اتحادیه اروپا

[ad_1]

این کتاب مهم و مهم تأثیر اقتصادی ، مالی و اجتماعی کوتاه مدت تا میان مدت Brexit را مشخص می کند. این مقاله چشم اندازهای متفکران برجسته در زمینه های حقوقی ، اقتصادی و مالی را بررسی می کند و هم پیامدهای کلی خروج انگلیس از روند ادغام اروپا و هم تأثیر ویژه بر حرکت آزاد سرمایه ها ، کالاها و مردم را بررسی می کند. با نگاهی به مناطق اصلی در انگلیس و اتحادیه اروپا که می تواند و تحت تأثیر Brexit قرار خواهد گرفت ، از جمله بخش مالی ، مهاجرت ، حقوق اجتماعی و رفاه ، پس از Brexit: پیامدهای اتحادیه اروپا برای هر کسی خواندن جذاب خواهد بود در حال حاضر شرکت می کند در مطالعه و عمل به حقوق ، اقتصاد ، دارایی ، علوم سیاسی ، فلسفه ، تاریخ و روابط بین الملل.

[ad_2]

read more